as a lad; ask a dad; all fall; a sad lad; 
a fall; a flas; all fall; all dads; ask 
kas, kasha, kashas, khaf, khafs, la, lad, 
shags, shah, shahs, shall, shh, ska, 
skag, skags, skald, skalds, skas, slag, 
sagas, sags, sal, salad, salads, salal, 
hall, hallah, hallahs, halls, has, hash, 
lalls, las, lash, lass, sad, sag, saga, 
salals, sall, sals, salsa, salsas 
jag, jagg, jaggs, jags, ka, kaas, kaf, 
halala, halalah, halalahs, halalas, half, 
lads, lag, lags, lakh, lakhs, lall, 
a fall ad; a sad lass; as a dad; sad dad; 
aa ;; ss ll dd kk ff jj a;sldkfj a;sldkfj 
sash, sass, sh, sha, shad, shads, shag, 
halakah, halakahs, halakha, halakhas, 
WPM : 0 | ACCURACY : 100%|Time: 01:00
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Delete
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
{
[
}
]
|
\
Caps Lock
a
s
d
f
g
h
j
k
l
:
;
"
'
Enter
Shift
z
x
c
v
b
n
m
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Alt
Cmd
Cmd
Alt
Ctrl